OV1

Opleidingsvorm 1 (OV1)

 


Wat is opleidingsvorm 1?

Opleidingsvorm 1 is onderwijs en sociale vorming gericht op de integratie in een beschermd leefmilieu, m.a.w. het levert de voorbereidingen op een toekomstige woonwijze en dag- of vrijetijdsbesteding.

Leerlingen kunnen in OV1 instromen vanaf hun 12-13 jaar en de bedoeling is dat ze afblijven voor hun 21 jaar. Er is de mogelijkheid om een aanvraag tot verlenging te doen via CABO.

BuSO Sint-Gregorius biedt deze opleidingsvorm aan voor leerlingen met autismespectrumstoornis (type 9) met een normale tot randnormale begaafdheid en voor leerlingen met een auditieve beperking (type 7) en mogelijks bijkomende verstandelijke en/of motorische beperking (multicomplex).
Binnen OV1 bestaan er 3 pedagogische eenheden voor leerlingen met ASS en 1 pedagogische eenheid voor leerlingen type 7.

 

Doelstellingen van de OV1-werking

De volgende doelstellingen worden nagestreefd:

Door het aanleren en trainen van functionele vaardigheden wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd.
Emotioneel welbevinden: respect en voor volwaardig worden aanzien, je veilig en zeker kunnen voelen in het leven, ongeacht de beperktheden.
Interpersoonlijke relaties: een eigen sociaal netwerk kunnen opbouwen en dit ook behouden en onderhouden.
Persoonlijke ontplooiing: de kans krijgen om als mens, ongeacht de beperking, te kunnen groeien, o.a. groeien in gevoel van eigenwaarde.
Sociale inclusie: ervaren dat je erbij hoort in de maatschappij, mens onder de mensen, ongeacht de beperking.
Vlotte overgang tussen school en latere dagbesteding/arbeid.                                                                                                                      
Ontwikkelen van de functionele cognitieve vaardigheden. Indien bijkomende cognitieve ontwikkeling gewenst is binnen bepaalde persoonlijke interesses, talenten en mogelijkheden bieden we dit aan.


Hoe werken we aan deze doelstellingen?

Algemeen gedurende de opleiding

De leermomenten zijn vooral gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, werkattitude en maatschappelijke integratie. Ze sluiten dan ook aan op concrete leef- en werksituaties. Door het aanbieden van verschillende nuttige activiteiten en inhouden ontwikkelen de leerlingen persoonlijke interesses en voorkeuren. Op basis van de noden van de leerling wordt individuele, pedagogische en paramedische begeleiding aangeboden.

De lesweek begint en eindigt met ‘forum’, waarbij de week gezamenlijk wordt voorbereid en geëvalueerd.

Het lessenpakket bestaat uit zowel cognitieve lessen als praktijklessen:

In de cognitieve lessen (thema, taal, rekenen, contractwerk, actua, ICT, ..) worden basiskennis en -vaardigheden aangeleerd, maatschappelijke thema’s uitgediept en de interesses van de leerlingen geprikkeld. Tijdens thema en actua wordt ook tijd gemaakt voor het oefenen van sociale vaardigheden door thema’s en gebeurtenissen te bespreken en meningen te delen. In de lessen contractwerk werken de leerlingen op hun eigen niveau aan een vak (vb. rekenen, taal, vreemde taal). Binnen de type 7-werking wordt gewerkt met niveaugroepen voor rekenen, taal, actua en sociale vorming. Daarnaast krijgen sociale vaardigheden en VGT ook een plaats bij de leerlingen met een auditieve beperking.

Tijdens de praktijklessen (atelier, winkelen, koken, ADL/HHA, arbeid, vrijetijdsvaardigheden, sport…) valt de nadruk op zelfredzaamheid. De leerlingen ontwikkelen werkattitudes en persoonlijke voorkeuren tot zinvolle dagbesteding.

Wekelijks worden er ook activiteiten buiten de schoolmuren georganiseerd met het oog op maatschappelijke integratie. Er worden afwisselend thema- , werk- , sport- of vrijetijdsuitstappen georganiseerd. We leren samen gebruik maken van het openbaar vervoer en de openbare weg en leren wat er verwacht wordt wanneer je je in de maatschappij verplaatst.

 

 

 

Algemene structuur

Uurrooster

Er zijn 32 lesuren per week:

maandag          10.20u - 12u    13u - 14.40u     14.50u - 16.30u
dinsdag 8.30u - 10.10u       10.20u - 12u        13u - 14.40u         14.50u - 16.30u
woensdag 8.30u - 10.10u 10.20u - 12u    
donderdag    8.30u - 10.10u 10.20u - 12u 13u - 15.30u  
vrijdag 8.30u - 10.10u 10.20u - 12u 13u - 15.30u  

 

Type 7 Type 9
Forum Forum
Taal en rekenen Thema
Niveaugroepen  
(taal, rekenen, actua, sociale vaardigheden) Actua
Gebarentaal (VGT) Contractwerk
Sociale vaardigheden ICT
Godsdienst Godsdienst
Atelier: Crea Atelier: Crea
Atelier:  
Arbeidsvaardigheden/Semi-industrieel werk Atelier: Handvaardigheden
Atelier: Moestuin Atelier: Moestuin
Huishoudelijke activiteiten Activiteiten Dagelijks Leven
Winkelen Winkelen
Koken Koken
Functionele uitstappen Functionele uitstappen
Sport/Zwemmen Sport/Zwemmen
                                             Sport en spel
Finaliteitslessen Finaliteitslessen

 

 • kleine klassen (indien nodig wordt verdere ondersteuning voorzien en kan een klas eventueel ontdubbeld worden)
 • een doorgedreven gestructureerde aanpak
 • maximale voorspelbaarheid
 • sterke individuele ondersteuning                                                                                                                                                            
 • drukverlagende werking door voldoende afwisseling in inspannende en ontspannende opdrachten
 • een vertrouwensrelatie met de leerkracht
 • streven naar een positief zelfgevoel
 • inspelen op interesses en de leefwereld van de jongeren
 • voldoende hulpmiddelen, strategieën en vaardigheden voor moeilijke momenten
 • voorbereiden op het leven na de school (individueel parcours)
 • sociaal maatschappelijke training
 • een nauwe samenwerking met het MFC
  
T7kl       
 
 

Specifiek binnen de laatste twee jaren

Finaliteitslessen GASV

Type 9: Om de twee weken op woensdagvoormiddag volgen de leerlingen die voldoen aan het profiel (schoolverlaters binnen twee schooljaren) uit de verschillende klassen samen GASV finaliteitslessen.

Type 7: Wekelijks wordt er tijdens de thema-lessen gedifferentieerd door de bijnaschoolverlaters apart te nemen en lessen finaliteit aan te bieden.

In deze lessen wordt er klassikaal aan een voorbereiding gewerkt om later begeleid of beschermd te wonen en werken: bankieren (rekening OV1) + geld beheren / verkiezingen / allerlei officiële documenten + hun rechten en plichten (verzekeringen, ziekenfonds, belastingen…) / bestaande hulporganisaties (OCMW, JAC, PAB..) / gebruik openbaar vervoer / wassymbolen / EHBO.

Er wordt klassikaal aan schriftelijke bundels gewerkt omtrent deze onderwerpen, maar we oefenen dit ook zoveel mogelijk in in de praktijk en doen verschillende uitstappen om concreet kennis te maken met deze instanties en hulpmiddelen.
   

 

Sociaal maatschappelijke training

WAT: Sociaal Maatschappelijke Training of kortweg SMT vindt plaats in de vorm van een stage en dient ter voorbereiding op een toekomstige dagbesteding.

WANNEER: Tijdens de laatste 2 jaren voor het afblijven van de leerling wordt deze stage tijdens de lessen opgebouwd.

DOEL: De leerling voorbereiden om later te werken als dagbesteding. Dit kan in een dagcentrum of onder de vorm van Begeleid Werk in diverse settings.

Dagcentrum: eenvoudig atelierwerk onder begeleiding in een dagcentrum.

Begeleid Werk: meehelpen in bijvoorbeeld een winkel, een vogelcentrum, een zorgboerderij, een zorgcentrum, een archief, een technische dienst, een asiel, een museum, een natuurvereniging, een naschoolse kinderopvang, een sportvereniging, een beschutte werkplaats, … Er zijn tal van mogelijkheden.

HOE: De leerling wekelijks een stage laten lopen van een halve of een gehele dag of twee dagen.

Eerst polsen we naar de interesses van de leerling. Van daaruit wordt er gezocht naar mogelijke stageplaatsen. Na enkele proefdagen wordt er -in overleg met alle partijen- beslist waar de leerling stage gaat lopen. We zoeken altijd naar een stageplaats zo dicht mogelijk bij waar de leerling later gaat wonen. Tijdens die stage evalueren en overleggen we zoveel als nodig. Als ouder wordt u nauw betrokken bij de stappen die we telkens ondernemen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we samen (school, ouders en leerling zelf) beslissen wat de leerling na het schoolse afblijven als dagbesteding gaat doen!