OV2

Opleidingsvorm 2 (OV2)


OV2 staat voor buitengewoon secundair onderwijs dat voorbereidt op werken en leven in een beschermd milieu. Er wordt gestreefd naar een tewerkstelling in een beschutte werkplaats, mogelijks ook in een gewoon bedrijf, en een zo zelfstandig mogelijke vorm van wonen.

Aan het einde van deze opleiding ontvangen de leerlingen het attest buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking.

Wij stellen opleidingsvorm 2 open voor leerlingen met:

    een neuro-motorische stoornis (type 4)
    een auditieve handicap / spraak- en taalstoornissen (type 7)
    een autismespectrumstoornis (type 9)

Jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis (type 3) waarbij de arbeidstoekomst in een maatwerkbedrijf ligt, kunnen terecht op onze vestigingsplaats in Styrka. Meer info vind je op de website www.sint-jozef.org/onze-school


Algemene structuur

Uurrooster

Er zijn 32 lesuren per week:

maandag          10.20u - 12u    13u - 14.40u     14.50u - 16.30u
dinsdag 8.30u - 10.10u       10.20u - 12u        13u - 14.40u         14.50u - 16.30u
woensdag 8.30u - 10.10u 10.20u - 12u    
donderdag    8.30u - 10.10u 10.20u - 12u 13u - 15.30u  
vrijdag 8.30u - 10.10u 10.20u - 12u 13u - 15.30u  


De opleiding bestaat uit 2 fasen van elk 4 leerjaren.
Binnen Opleidingsvorm 2 maken we een onderscheid tussen de Algemene en Sociale Vorming (ASV) en de Beroepsgerichte Vorming (BGV).
Binnen de algemene- en sociale vorming (ASV) wordt voornamelijk aandacht besteed aan het “zo zelfstandig mogelijk wonen en leven” en alles wat daarbij komt kijken.
Het aantal uren neemt af naarmate de opleiding vordert.
Binnen de beroepsgerichte vorming (BGV) wordt er vooral gewerkt aan het “arbeidsgeschikt maken”, zodat de leerlingen goed voorbereid zijn om te werken in een beschermd werkmilieu.
Deze lessen BGV bestaan uit basistraining (BT) en prestatietraining (PT).

Het aantal uren prestatietraining neemt toe naarmate de opleiding vordert.
Het aantal uren basistraining vermindert, evenals het aantal uren algemene- en sociale vorming (ASV).Algemene en Sociale Vorming (ASV)

Overzicht vakken ASV binnen OV2:

Godsdienst

Sport

Rekenen

Taal

I.C.T.

Sociale vorming

Geïntegreerde ASV (GASV)

 

 T4ASVkl

Klemtonen binnen ASV:

Fase 1
In Fase 1 krijgen de leerlingen nog een apart taal- en rekenaanbod. Daarnaast is het lesaanbod gericht op maatschappelijke en functionele thema's. Ook huishoudelijke activiteiten, waaronder koken, maken deel uit van het ASV-aanbod
Het ontwikkelen van een goede werkattitude en functioneel leren staan hier centraal. Er wordt veel aandacht besteed aan het leren werken in een groep en het functioneren binnen de structuur van OV2.

Fase 2
Naarmate de leerlingen ouder worden, besteden we meer aandacht aan individueel oefenen en automatiseren.
Het stimuleren van (zelf)organisatie is hier een belangrijke doelstelling.
Taal en rekenen wordt niet meer apart gegeven, maar geïntegreerd in grotere thema's.
De leerlingen van de finaliteitsgroepen zetten stappen naar volwassenheid in die zin dat ze als volwassenen behandeld worden en meer inspraak krijgen in de lesinhoud.


 


Beroepsgerichte vorming (BGV)

Basistraining (BT)

BT

Het is de bedoeling de leerlingen met een grote verscheidenheid aan materialen, gereedschappen en machines in contact te brengen.
Door voortdurende oefening en ervaringsgericht werken, proberen we de leerlingen op gebied van werkvaardigheden, technieken en technische kennis individueel zo ver mogelijk te brengen.

 


Prestatietraining (PT)

PT

De leerlingen worden benaderd op het niveau van “handelen- hanteren- ervaren”: ze leren door het doen.
Geleidelijk aan streven we ernaar om de leerlingen klaar te stomen voor het werk in een beschutte werkplaats of in één of andere vorm van beschermde tewerkstelling.
De klemtoon ligt vooral op het trainen van verschillende attitudes en vaardigheden die rechtstreeks voorbereiden op de activiteiten in een beschermde tewerkstelling.Contacten met Beschutte Werkplaatsen

In de loop van Fase 1 brengen we elk schooljaar een aantal gerichte bezoeken aan verschillende beschutte werkplaatsen. Ook ouders worden uitgenodigd om aan deze bezoeken deel te nemen.

Extra-murale BGV in Fase 2 (vanaf het 2de jaar) in de Beschutte Werkplaatsen organiseren we om de leerlingen op de werkvloer te laten ervaren wat het doel van hun opleiding is.

Het is belangrijk dat leerlingen op de werkvloer ervaren wat het doel van hun opleiding is.

 

 


Stages

Vanaf Fase 2 (2e jaar) lopen alle leerlingen stage in een beschutte werkplaats.

Duur van de stage
De leerlingen van Fase 2 (2e jaar) gaan 2 à 3 weken op stage.
De leerlingen van Fase 2 (3e jaar) gaan twee periodes van drie weken op stage.

 


VOLA
Dit is een vorm van alternerend leren, die maximum één schoolaar kan duren, waarbij werkplekleren kan worden uitgebouwd, zodat een breder spectrum van tewerkstellingskansen en werkervaringsmogelijkheden wordt bereikt.
Concreet betekent dit voor onze school en onze leerlingen dat zij op maandag en dinsdag les volgen (ASV en BGV) en op woensdag, donderdag en vrijdag stage lopen in een bedrijf.
Het VOLA-jaar is het laatste jaar van de opleiding (fase 2/4), wat betekent dat de jongeren na dat jaar niet meer terug naar school komen.