Type 7 AUD - Type 7 STOS

Leerlingen met een auditieve handicap (type 7 - AUD) kunnen op onze school terecht binnen de opleidingsvorm 1, opleidingsvorm 2 en opleidingsvorm 3.
Niet enkel door hun gehoorstoornis, maar vaak ook door bijkomende beperkingen, zoals autisme, gedragsmoeilijkheden, epilepsie, dyslexie, AD(H)D..., hebben deze jongeren nood aan allerlei vormen van ondersteuning.
Een aantal belangrijke accenten voor de type7-werking binnen onze school zijn:

  • Een tweetalige en biculturele opvoeding                                                                                                                                                                               
  • Gebarentaal als instructietaalLessen dovencultuur en gebarentaal door een dove leerkracht
  • Een aangepast taalprogramma
  • Het exploreren van verschillende communicatiemedia
  • Het zelfstandig leren functioneren in evenwicht met voldoende individuele begeleiding
  • Het aanleren van de juiste werkattitudes
  • De mogelijkheid tot ondersteuning door een logopediste, gebarentolk
  • Een nauwe samenwerking met de medewerkers van het MFC

Ook leerlingen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis (type 7 - STOS) kunnen terecht in opleidingsvorm 1, opleidingsvorm 2 en opleidingsvorm 3

Het is moeilijk om een duidelijke lijn te trekken over wat STOS nu precies is. Er is veel variatie in de taalprofielen van jongeren met STOS.
Problemen met betrekking tot de taalontwikkeling kunnen zich situeren op het vlak van taalbegrip, taalproductie of op beide vlakken.
Vaak is er veel diversiteit in de verschillende componenten van de taalontwikkeling. (naar Zink en Breuls, p. 40 - 41)
 
Er worden verschillende termen gebruikt om deze problematiek te benoemen. Men spreekt onder meer van Spraak- en TaalOntwikkelingsStoornissen (STOS), van OntwikkelingsDysfasie (OD) of van SLI (Specific Language Impairment).
In elk geval is er meer aan de hand dan een taalvertraging en is er sprake van hardnekkigheid en van een stoornis.
 
De belangrijkste kenmerken:
- Beperkt vermogen om wederkerig te communiceren
- Vertraagde verwerking van informatie en zwak taalbegrip
- Problemen bij eigen mondelinge communicatie
- Zwak metalinguïstisch bewustzijn
- Problemen met conceptuele ontwikkeling
- Weinig innerlijke taal
 
Mogelijk sterke kanten van jongeren met STOS
Naast de beperkingen die STOS met zich meebrengt, zien we toch ook vaak bijzondere talenten die jongeren met STOS ontwikkelen. Enkele voorbeelden zijn:
•    goed visueel geheugen
•    goed in het herkennen van gezichten
•    goed in visueel-ruimtelijke zaken zoals puzzelen, tekenen…
•    goed in visuele expressie
•    sterk in non-verbale communicatie
•    doorzettingsvermogen
Deze mogelijk sterke kanten kunnen aangewend worden in de ondersteuning van jongeren met STOS.
 
Een gepaste ondersteuning: accenten in de werking
 
- Een veilige omgeving creëren in de klas, waarin elke vorm van communicatie gestimuleerd en ondersteund wordt
- Een gestructureerde klasomgeving is een belangrijk hulpmiddel voor een jongere met STOS
- Extra tijd is een belangrijk aandachtspunt
- Leerkrachten stemmen hun communicatie af op de mogelijkheden en noden van de jongere, bijv. eenduidige taal, visualisatie, ondersteuning met gebaren,...
- Om het gebrek aan innerlijke taal deels te compenseren gaat ook veel aandacht naar gebruik van schema's, stappenplannen,...