Links

 In onze visie staat er letterlijk:
"We willen oog hebben voor wat zich buiten onze eigen organisatie afspeelt – buiten het OC,
 maar ook: buiten onze eigen entiteit, buiten ons eigen team."
Wie en wat we in ons vizier willen houden vind je hieronder.
Ken je een organisatie die in dit overzicht niet mag ontbreken? Meld het de webmaster!

Op deze pagina:

Overheid
Partners van het OC De Beweging
Verenigingen of diensten voor personen met een handicap
- Algemeen
- Sport
- Vervoer
- Reizen
- Vrije tijd
- Vrijwilligerswerk
Opleidingsorganisaties
- Professioneel
- Professioneel en privé
 - Privé
- Relevante websites
Informatie mbt handicap
- Motorische handicap
- Autismespectrumstoornis
 - Auditieve handicap
Andere interessante links
 

 
Overheid
 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken. Het VAPH subsidieert hiertoe personen met een handicap en diensten of voorzieningen op verschillende domeinen.
www.vaph.be

VDAB – Personen met een handicap.
Als je een handicap hebt, is het niet altijd gemakkelijk om je weg te vinden op de arbeidsmarkt. We zetten op een rijtje waar je zoal terecht kan voor bijkomende hulp.
www.vdab.be/personenmeteenhandicap

Vlaamse Overheid – Dienst emancipatiezaken.
In het personeelsbestand van de Vlaamse overheid is er een ondervertegenwoordiging van de kansengroepen waaronder managementfuncties, personen van allochtone afkomst en personen met een arbeidshandicap. Hier wil dezelfde Vlaamse overheid iets aan doen.
www2.vlaanderen.be/ned/sites/emancipatiezaken/pmh.htm

Sociale Kaart.
Een overzicht van voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen.
www.desocialekaart.be
 
 
Partners van het OC De Beweging
 
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.
De Broeders van Liefde zijn een internationale religieuze congregatie, die zich op verschillende maatschappelijke domeinen engageert. In België zijn de Broeders van Liefde vooral actief op de domeinen zorg (geestelijke gezondheidszorg en orthopedagogische zorg) en onderwijs (kleuter-, lager, secundair en buitengewoon onderwijs). Van het OC De Beweging is deze vzw de inrichtende macht.
www.broedersvanliefde.be 

MFC Sint-Gregorius.
Met de zustervoorziening in Gentbrugge vormt het OC De Beweging één technische bedrijfseenheid. Zij delen dezelfde directeur en dezelfde ondernemingsraad. Technische en administratieve diensten werken nauw samen.
www.mfcsintgregorius.be

Fracarita Belgium.
Fracarita Belgium vzw is de NGO van de Broeders van Liefde voor ontwikkelingssamenwerking. Ze ondersteunt een 60-tal specifieke projecten in 16 ontwikkelingslanden, meer bepaald binnen drie verschillende sectoren: Onderwijs en Opleiding, Orthopedagogische Zorg en Geestelijke Gezondheidszorg. Fracarita Belgium wil de kwaliteit van leven verhogen van personen die in hun menselijke capaciteiten worden getroffen. Dit wil ze bereiken door op een professionele wijze materiële, personele en financiële ondersteuning te verlenen aan capabele partners in het Zuiden. Capaciteitsopbouw is hierbij het sleutelwoord.
www.fracarita-belgium.org

Zorg aan Huis.
Zorg aan huis vzw is een neutraal en onafhankelijk team voor thuisverpleging, dat erkend is door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Met de entiteiten Tehuis en Beschermd Wonen bestaat er een intensief samenwerkingsverband.
www.zahu.be

De Kangoeroe.
Een thuisbegeleidingsdienst die zich richt tot gezinnen met een baby, kind , jongere of volwassene die een motorische stoornis vertonen of het risico lopen die te ontwikkelen. In deze dienst vindt het Dagcentrum een degelijke partner naar de ondersteuning van gebruikers in de thuissituatie.
www.dekangoeroe.be

 
Verenigingen of diensten voor personen met een handicap

ALGEMEEN

Bijstandsorganisaties.
Het VAPH vergunt en financiert bijstandsorganisaties om toegankelijke en kwaliteitsvolle bijstand te bieden. Het zijn organisaties die personen met een beperking wegwijs maakt en ondersteunt bij het besteden van het persoonsvolgend budget. Ze legt alle opties concreet uit, waardoor de juiste keuzes kunnen worden gemaakt en personen met een beperking zelf de organisatie van de ondersteuning in handen kunnen nemen.. In Vlaanderen zijn er vier van deze organisaties actief: 


Vlaams Welzijnsverbond.

Het Vlaams Welzijnsverbond is opgericht in ’99, en groepeert vandaag voorzieningen uit 5 grote sectoren in het welzijnswerk: bijzondere jeugdbijstand, gehandicaptenzorg, gezinsondersteuning, kinderdagopvang en vrijwilligerswerk. 

Het Vlaams Welzijnsverbond vertegenwoordigt 700 instellingen of afdelingen, samen goed voor een capaciteit van ongeveer 27.000 plaatsen en een tewerkstelling van 25.000 werknemers. Het Vlaams Welzijnsverbond helpt zijn leden bij hun omvangrijke taken, o.a. door de berg aan wetgeving en reglementering overzichtelijk te maken.
www.vlaamswelzijnsverbond.be

KVG – Katholieke Vereniging voor Gehandicapten.
KVG is een vereniging van mensen met een handicap en mensen die op handicap betrokken zijn. We zijn er niet alleen voor mensen met een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke handicap. Ook hun ouders, partners, broers, zussen en vrienden horen er voor 100% bij.
www.kvg.be

VFG – Vlaamse Federatie voor Gehandicapten.
VFG vzw is een erkende socio-culturele vereniging van personen met een handicap, langdurig zieken, invaliden, familie en vrienden.
www.vfg.be

Fevlado – Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties.
Het doel van deze vzw is: Bereiken van volwaardig "burgerschap" met gelijke rechten en kansen voor iedere dove en slechthorende persoon.
www.fevlado.be

Vlaamse Vereniging Autisme.
Deze vereniging komt op voor de belangen van personen met autisme. Zij ijvert voor een snelle diagnose, een waaier van gepaste voorzieningen, goed opgeleide dienstverleners en een toegankelijke samenleving. www.autismevlaanderen.be Autisme Centraal Dit is een kennis- en ondersteuningscentrum dat autisme ziet als een uitdaging voor onze samenleving. We verzamelen theoretische en praktische expertise omtrent autisme. Via studiedagen, een ruim aanbod van workshops en cursussen dragen we deze kennis uit. De complexe informatie over autisme verwerken we op een begrijpbare manier in verscheidene boeken en publicaties waaronder het tijdschrift van Autisme Centraal.
www2.vlaanderen.be/ned/sites/emancipatiezaken/pmh.htm

BOL-Budiv.
BOL-Budiv is een organisatie die personen met een handicap ondersteunt bij de aanvraag van en het werken met een Persoonlijke Assistentie Budget. Het Persoonlijke Assistentie Budget (PAB) is een som geld (max. 38.133,20 Euro per jaar) dat uitsluitend mag gebruikt worden voor het aanwerven van persoonlijke assistenten. Assistentie kan worden gegeven op alle vlakken in het leven: thuis, in de vrije tijd, op het werk, op school.
www.bol-online.be

VGPH.
Deze afkorting staat voor Het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. VGPH is een overlegplatform van 19 gebruikersverenigingen, met kantoor in het VAPH-gebouw te Brussel. Door zich te verenigen in één platform willen deze gebruikersverenigingen beter samenwerken en de stem van de gebruikers harder laten klinken.
www.vgph.be

FOVIG.
FOVIG is de Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in voorzieningen voor personen met een handicap. De federatie is gegroeid uit de behoefte aan wederzijdse overleg, ondersteuning en informatie-uitwisseling voor deze verenigingen en raden. Het is hun bedoeling de werking ten aanzien van de gebruikers in de voorzieningen te behartigen, te verdedigen en te stimuleren. Fovig is een ruime leden- en vriendengroep verspreid over gans het Vlaamse land. Tot de groep behoren zowel bewoners zelf als ouders, wettelijke vertegenwoordigers, brussen (broers en zussen) en belangenbehartigers.
www.fovig.be

PPG
Het Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg is de pluralistische koepel van voorzieningen en diensten uit de Vlaamse Gehandicaptenzorg. Ruim 150 dienstverleners zijn lid en zij staan samen in voor de begeleiding en opvang van 6000 personen met een handicap.
www.ppg.be

GRIP
...staat voor: Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap. GRIP streeft naar gelijke kansen en rechten van personen met een handicap, door beïnvloeding van het beleid en de samenleving.
www.gripvzw.be

Aditi vzw
www.aditivzw.be
 


 
SPORT
 
SOMIVAL.
Somival (wat staat voor Sport en Ontspanning voor Mindervaliden) is een sportclub voor mensen met een handicap of mensen met een verminderde mobiliteit. www.somival.be

Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw.
www.vlg.be
 VERVOER
 
Taxi Hendriks.
Optimaal reiscomfort & aangepast vervoer voor gehandicapten & rolstoelgebruikers. www.hendriks.be
 

 
REIZEN
 
Fevlado Reisdienst “Dove Trekvogels".
De reisdienst van Fevlado – De Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties - werd opgericht in 1994, als gevolg van de almaar stijgende vraag naar een reisdienst, specifiek gericht naar dove personen.
www.fevlado.be/reisdienst/index.aspx

Plazzo.
... staat voor Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen, en is een organisatie die werkt rond gebruikersparticipatie en zelfzorg. Plazzo werkt met de steun van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. In de Gentse regio bestond reeds een jarenlange traditie van overleg van zelfhulpgroepen. Sinds 1989 werd dit door het Welzijnsoverleg Regio Gent ondersteund.
www.plazzo.be

Toegankelijk Reizen.
Het Infopunt Toegankelijk Reizen is een dienst van Toerisme Vlaanderen, gegroeid uit een samenwerking met verschillende organisaties en diensten van en voor mensen met een handicap. Opdracht van het Infopunt is de ontbrekende informatie over reizen met een handicap aanvullen.
www.toegankelijkreizen.be

Reismicrobe.
Reismicrobe is de jongerensite van Wegwijzer te Brugge, en is een online reisinfocentrum boordevol informatie en interactie. Eén pagina is gewijd aan reizen met een handicap, omdat voor mensen met een fysieke handicap de drempel om op reis te vertrekken soms net iets hoger ligt dan voor anderen.
www.reismicrobe.be
 


 
DAGBESTEDING EN VRIJE TIJD
 
Begeleid Werken.
Het Platform Begeleid Werken is een netwerk van sociale organisaties die de functie begeleid werken organiseren, hetzij zelf, hetzij in een samenwerkingsverband met andere partners. Begeleid werken is een vorm van vrijwillige arbeid. De cliënt werkt mee in een echte werkomgeving en kan er zijn steentje bijdragen en zinvol werk doen, bijgestaan door een jobcoach.
www.begeleidwerken.be
 


 
VRIJWILLIGERSWERK
 
Present.
Present – de nieuwe benaming voor Caritas Vrijwilligerswerk - organiseert al meer dan 40 jaar vrijwilligerswerk in een 150-tal verzorgingsinstellingen in Vlaanderen.
 Dit vanuit de visie dat vrijwilligers er in de eerste plaats zijn voor de mens achter 'de zieke','de oudere' of 'de persoon met een handicap' www.caritasgemeenschapsdienst.be
 


 
Informatie mbt handicap
 
ALGEMEEN

Steunpunt Expertise Netwerken (SEN).
 Het SEN is een organisatie die erkend is en gesubsidieerd wordt door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het SEN wil de deskundigheid van professionelen en diensten bevorderen inzake preventie, diagnose en (be)handeling met betrekking tot het functioneren van de personen met een handicap. Personen met autisme en personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn voor het SEN één van hun specifieke doelgroepen.
www.senvzw.be

HINT – handicap, informatie en tips.
HINT is een onafhankelijke informatiedienst op initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen. Iedereen kan er terecht met vragen die op één of andere manier met handicap te maken hebben.
www.hintoostvlaanderen.be
 

 
(MEERVOUDIG) MOTORISCHE HANDICAP
 
Kennis en Ondersteunings Centrum (KOC)
Het KOC ondersteunt personen met een handicap en hun begeleiders in hun zoektocht naar de meest geschikte hulpmiddelen. Daarom geeft het KOC informatie over hulpmiddelen en ondersteunt het KOC de adviseurs in hun adviesverlening.www.koc.be

COMA vzw
De koepel VZW Coma richt zich op coma en CVA patiënten, hun familie en iedereen die op een of andere wijze bij de problematiek van en rond NAH (Niet-Aangeboren-Hersenletsel) betrokken is. Coma is een door de overheid erkende koepelorganistatie die bestaat uit diverse vzw's en fv's werkzaam in begeleiding van personen met N.A.H. en C.V.A.
www.coma.be

ALS-Liga
ALS staat voor Amyotrofe Lateraal Sclerose. ALS is een progressieve aandoening van de motorische zenuwcellen en zenuwbanen in de hersenstam en in het ruggenmerg. De vereniging richt zich naar alle Belgische ALS patiënten. Het bestuur bestaat uitsluitend uit ALS patiënten of hun familie met als voordeel dat zij de ziekte met haar directe en indirecte gevolgen zeer goed kennen.
www.alsliga.be
 

 
AUTISMESPECTRUMSTOORNIS
 
Vlaamse Vereniging Autisme
De VVA komt op voor de belangen van personen met autisme. Ouders, familieleden, partners, kinderen, en personen met autisme zelf kunnen bij de vereniging aankloppen. De VVA ijvert voor o.a. gepaste voorzieningen, opgeleide dienstverleners en een toegankelijke samenleving.
www.autismevlaanderen.be

Auctores vzw
Auctores is een vereniging ter bevordering van onderwijs en hulpverlening aan mensen met autisme & hun omgeving. Auctores staat voor een kern van professionelen uit de medische, paramedische, en hoger onderwijs wereld, die hun kennis en ervaring ten dienste stellen.
www.auctores.be

Diass
De afkorting staat voor: DIAgnostisch centrum voor volwassenen met (een vermoeden van) een AutismeSpectrumStoornis. www.diass.be

Autistem vzw
Deze vzw is ontstaan uit de nood van enkele ouders met kinderen die “autisme” hadden maar niet verstandelijk gehandicapt waren. “Autistem” wil de levenskwaliteit van normaal begaafde personen met autisme in West- en Oost-Vlaanderen verbeteren. Dit probeert men te realiseren via initiatieven die groeien vanuit de nood die deze personen en/of hun naaste omgeving ervaren. Zowel ouders, familieleden als deskundigen kunnen hierbij inspirerend zijn.
www.autistem.be
 


AUDITIEVE HANDICAP
 Vlaamse Gebarentaal.
Een prachtige website van Fevlado volledig gewijd aan de Vlaamse Gebarentaal. www.vlaamsegebarentaal.be
 


Opleidingsorganisaties
 

Balans
Balans is binnen de VSPW een centrum voor agogische vorming en begeleiding.
 Het centrum specialiseert zich in volgende vormingsdomeinen: Management & Agogiek /Werken met Cliënt, Gezin & Familie / Creatief Agogisch en Therapeutisch Werk / Vorming, training en opleidingswerk / Opleiding zorgcoördinatoren (nieuw) / Opleiding therapeutische begeleiding met assistentiedieren / Aan Boord : kansengroepen . Binnen deze domeinen biedt men een mix aan van lang- en kortlopende programma’s. Deze programma’s zijn modulair opgebouwd en geven recht op een erkend diploma.
www.vspw.be/balans/index.shtml

Voca
VOCA, Training & Consult is uw partner bij de vorming en ontwikkeling van uw organisatie en haar medewerkers. Reeds meer dan 15 jaar zijn we actief in de welzijns- en gezondheidssector op diverse domeinen waarbij u een tijdelijke ondersteuning kunt gebruiken: kwaliteitszorg, personeelsbeleid, teambuilding, communicatiesystemen, samenwerkingsvaardigheden, strategische ontwikkeling, …www.voca.be

Vormingscentrum Guislain
Deze dienst binnen de vzw Broeders van Liefde organiseert vormingsactiviteiten en verstrekt informatie en documentatie ten behoeve van de sectoren geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, opvoeding en onderwijs. Via deze vorming en begeleiding wil Vormingsdienst Guislain een integratie nastreven van professionaliteit, liefdevolle grondhouding en christelijke motivatie. Voor wie vanuit een christelijk geïnspireerde liefdevolle grondhouding aan mensen zorg wil verlenen of jongeren wenst op te voeden of te onderwijzen is professionaliteit en deskundigheid een noodzakelijke voorwaarde. Werken vanuit een missie is daarbij een nuttig instrument en referentiekader.
www.vormingscentrumguislain.be

SIG
Vormingsdienst SIG vzw organiseert vorming en bijscholing voor personen met een handicap zelf en voor hun ruime omgeving (de familie, de buurt, de hulpverleners, de maatschappij). Dat gebeurt ofwel op eigen initiatief, ofwel op aanvraag (en op maat) van andere organisaties. Personen met een handicap zien wij als mensen van wie de stoornissen of beperkingen een belemmering zijn om zich vlot in de maatschappij te integreren. Dat is een ruime opvatting. Wij bedoelen zowel personen met een mentale, sensorische, motorische of meervoudige handicap als personen met ontwikkelingsstoornissen of leermoeilijkheden, stotteraars, afasie-patiënten, enz.  www.sig-net.be

Syntra
SYNTRA werd geboren in juli 2002, toen de Vlaamse Regering besliste om de 22 Vlaamse VIZO-vormingscentra te versmelten tot 5 fusiegehelen. Wij organiseren in vijf vaste campussen tal van opleidingen op verschillende niveaus . Met onze ca. 1000 freelance docenten en ruim 80 vaste werknemers zijn wij een omvangrijk netwerk, erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (via het VIZO).
www.syntra-mvl.be

Gezin en Handicap.
Gezin en Handicap richt zich tot een ruim publiek van personen met een handicap, hun familie, begeleiders en alle belangstellenden. Tijdens diverse informatie- en vormingsmomenten rond het ruime thema handicap en inclusie krijgen de aanwezigen gerichte informatie, kunnen zij ervaringen uitwisselen en komen hun vragen aan bod. Onderwerpen die tijdens informatie- en vormingsmomenten aan bod komen zijn o.a.: inclusief onderwijs, inspraak in voorzieningen en gebruikersrechten, ons kind en de toekomst, broers en zussen van personen met een handicap, netwerken, beschermingsmaatregelen, erfrecht, seksualiteit, enz. Gezin en Handicap organiseert een aantal cursussen en lessenreeksen: SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren), Ontwikkeling Stimuleren, Kijken naar speelgoed;?. www.gezinenhandicap.be

Prettig Geleerd.
Sociaal-culturele organisaties bieden in Vlaanderen een brede waaier van activiteiten aan. Dit ruime aanbod aan cursussen, lezingen, debatavonden, tentoonstellingen of uitstappen vind je terug op deze website:
www.prettiggeleerd.be

IPSOC-Bijscholing
… is een samenwerkingsverband tussen KATHO-departement IPSOC en het CVO VSPW-Kortrijk, en organiseert bijscholingscursussen voor volwassenen: enerzijds bijscholingen voor het welzijnswerkanderzijds modules in de opleidingen Graduaat Maatschappelijk Werk en Graduaat Sociaal-Cultureel Werk, die ook voor externen toegankelijk zijn.
www.ipsoc-bijscholing.be/site/index.php

Amelior
Via opleiding, advies en begeleiding helpen we ondernemingen en instellingen efficiënte managementsystemen te ontwikkelen, te implementeren en te verbeteren. Dat is kort samengevat de kernactiviteit van Amelior vzw. Kwaliteit, Veiligheid, Milieu en HRM vormen daarbij de belangrijkste activiteitsdomeinen, met Onderhoud, logistiek en productie als onmiddellijke raak- en steunvlakken. Verder is Amelior een klankbord voor het beleid en de strategie van organisaties.
www.amelior.be

Vorm vzw
Vzw Vorm organiseert vorming, training en opleiding voor de zorgsector. Vzw Vorm onstond in 1996 uit het studie- en adviesbureau Bureau Vandorpe als reactie op de geregelde vragen naar opleidingsmogelijkheden, bij voorkeur in de eigen organisatie. Vanaf 2004 worden naast deze inhouse-opleidingen Topvorm-seminaries aangeboden: ééndagsseminaries over een actueel thema die richten zich naar managers, leidinggevenden en kaderpersoneel. Terwijl vzw Vorm zich in het begin uitsluitend richtte naar rusthuismedewerkers, is de doelgroep uitgegroeid tot de volledige zorgsector: ouderenvoorzieningen, thuiszorg- diensten, ziekenhuizen, diensten voor bijzondere jeugdbijstand en voorzieningen voor personen met een handicap. www.vorm.be

Teno
Je bent werknemer en je wil je bijscholen (taal – informatica - …?) Hier vind je ons volledige programma opleidingen in een handig overzicht voor jouw regio. www.teno.be

Hogeschool Gent – Departement SOAG
Het Departement Sociaal-Agogisch Werk is één van de dertien departementen van de Hogeschool Gent. Op de webpagina hierbij vind je een bijzonder interessant en regelmatig bijgewerkt overzicht van alle cursussen, vormingen, opleidingen die voor studenten en professionelen in de ortho(ped)agogische zorg zinvol kunnen zijn. http://soag.hogent.be/soag/student/orthovorminglijst.asp
 
Interactie Academie Antwerpen
Interactie-Academie VZW is een opleidingscentrum, gespecialiseerd in communicatie en tussenmenselijke verhoudingen, systeemtheoretisch bekeken.
www.interactie-academie.be

Rode Kruis
Het aantal opleidingen dat het Rode Kruis aanbiedt is enorm. Voor alle leeftijden en alle doelgroepen is er zeker een opleiding die perfect inspeelt op de concrete noden. www.rodekruis.be/RodeKruis/NL/Activiteiten/Opleidingen/Opleidingen.htm

Educo
In 1986 werd de vzw Educo opgericht om leerkrachten uit het basisonderwijs in contact te brengen met de nieuwe informatietechnologie. Maar door de snelle evolutie op dat terrein ontstond de vraag naar vorming ook bij andere groepen. Bijna 20 jaar ervaring in de vorming voor volwassenen heeft bijgedragen tot een kwalitatieve ontwikkeling van ons aanbod. Het team van Educo beschouwt het als een uitdaging om de nieuwe informatietechnologie toegankelijk te maken voor brede bevolkingsgroepen. In de eerste plaats streven we naar een degelijke basisvorming, met mogelijkheid van verdiepingscursussen naargelang de behoeften van de geïnteresseerden. www.educo.be

NLP
Opleidingsinstituut voor NeuroLinguistischProgrammeren, met een wetenschappelijke en coachende onderbouw.
www.nlp.be
 

 
Andere interessante links

NMBS – nuttige tips
Op deze pagina van de Belgische Spoorwegen vind je alle details en nuttige tips erug waarmee je rekening moet houden wanneer je minder mobiel bent en de trein wil nemen.
http://www.b-rail.be/nat/N/practical/limitedmobility/index.php

Homepage van Mario Van Bijlen.
Hier stelt Mario, oud-bewoner van het Tehuis, zich voor: www.mariovanbijlen.dommel.be

Homepage van Tieneke Van Delsen.
Hier stelt Tieneke, deelneemster van het Dagcentrum, zich voor: www.tienekevandelsen.be

Homepage van Michèle Van Overstraeten.
 Hier stelt Michèle, oud-bewoner van het Tehuis, zich voor:
 www.nuopditmoment.be